Säännöt

Laivakaankaan Futis Klubi ry säännöt

 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on

Laivakankaan Futis Klubi ry,

josta voidaan käyttää epävirallista lyhennettä LaFK.

Seuran kotipaikka on Kiiminki; seuran kieli suomi.

 

2 § Seuran tarkoitus

 

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, erityisesti jalkapalloilua ja futsalia, tavoitteena ruumiillisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

• kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;

• harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;

• sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa;

• tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä

• mahdollisuuden hankkia seuran välityksellä urheiluvälineitä ja –asusteita.

Seura voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa kutakin korkeintaan yhdessä toimipaikassa.

Seura pyrkii aloitteellisesti edistämään toiminta-alueensa liikuntaolosuhteiden kehittämistä.

 

4 § Seuran jäsenyys

 

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, Finlands Bollförbund rf, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

Seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä päättää seuran johtokunta.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

5 § Seuran jäsenet

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudatta-maan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheen-johtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeus-kelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä tai sen edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

6 § Seurasta eroaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

• laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen,

• toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka

• syyllistyy epäurheilijamaiseen ja seuraa vahingoittavaan toimintaan

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.

Johtokunta ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

 

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

sähköposti ilmoituksena jäsenille ja / tai seuran kotisivuille jätetyllä ilmoituksella.

 

10 § Kevät- ja syyskokous

 

A. kevätkokouksessa

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

 

B. syyskokouksessa

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 Päätetään kokous

 

11 § Seuran ylimääräinen kokous

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin asian takia tehnyt johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

12 § Pöytäkirja

 

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13 § Äänestys

 

Mikäli kokouksen päätös ei ole yksimielinen, päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaali suoritetaan vaadittaessa suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

14 § Seuran hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut neljä (4) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Vastata SPL:n ja sen piirien sääntöjen ja määräysten seuralle asettamista velvoitteista

4 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

5 Vastata seuran taloudesta

6 Pitää jäsenluetteloa

7 Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

8 Tehdä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraava toimintavuotta varten

9 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta

10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

12 Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien anomisesta

14 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

15 § Tilivuosi

 

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

 

16 § Nimenkirjoittajat

 

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

 

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

18 § Seuran purkaminen

 

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

19 § Seuran varojen luovuttaminen

 

Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava jalkapalloa ja / tai futsalia edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Varojen luovutuksesta huolehtii joko johtokunta tai kokouksen valitsemat selvitysmiehet.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

20 § Yhdistyslain noudattaminen

 

Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.